• Met natuurbegraven dragen we bij aan natuurbehoud en nieuwe natuur in Nederland

    Met natuurbegraven dragen we bij aan natuurbehoud en nieuwe natuur in Nederland

Onderzoeken door Alterra

Natuurbegraafplaatsen in Nederland
Landelijke inventarisatie 2013
Alterra Wageningen UR
Auteurs; dr.ir. W. de Haas/ ing. B. de Vries
In opdracht van en gefinancierd door het Ministerie van Economische zaken

In 2013 hebben dr. Ir. W. De Haas en ing. B. De Vries in opdracht van het Ministerie van Economische zaken een landelijke inventarisatie gedaan naar de ontwikkeling van natuurbegraven. Uit het rapport van 2013 blijkt onder meer dat een standaardnorm van het maximaal aantal graven per hectare niet kan worden gegeven. De effecten op de natuur, de spreiding van graven en de toename van het aantal graven in de loop van de jaren, zijn belangrijke feiten die per locatie anders zijn. Daarom kan niet een standaardnorm gehanteerd worden, maar zal per locatie apart onderzoek verricht moeten worden.

Verkeerd gebruik eerder rapport

Al te vaak wordt door tegenstanders teruggegrepen op een eerder verschenen rapport van Alterra. Op pagina 7 merkt Alterra daarover op:

Een aantal jaren geleden is door Alterra een ‘desk study’ gedaan naar de effecten van natuurbegraven (De Molenaar, 2009). Daarin werd op basis van de toen beschikbare informatie geconcludeerd dat de milieueffecten beperkt zijn, maar dat voor de effecten op de natuur met name de verstoring van de bodem een knelpunt kan vormen. In dat rapport is ook een poging gedaan om hiervoor een norm in termen van aantal graven per hectare te ontwikkelen, maar hierover wordt in het rapport opgemerkt: “Aan dit rekenvoorbeeld valt het nodige toe en af te doen, het moet als niet meer dan een vingeroefening worden beschouwd.” Desondanks is deze vingeroefening een eigen leven gaan leiden.

De theoretisch poging wordt nu dus veelal verkeerd gebruikt als feitelijke norm zonder rekening te houden met de spreiding van graven in tijd en ruimte. Op pagina 24 valt hierover te lezen:

Uit de inventarisatie zelf kunnen geen conclusies over nieuwe of andere normen hiervoor worden afgeleid. Wel komt uit de gesprekken die wij hierover hebben gevoerd, evident naar voren dat het maximum aantal graven per hectare op zich beperkte betekenis heeft als norm voor de effecten op de natuur, als daar de spreiding over ruimte en tijd niet bij wordt betrokken.

Spreiding over tijd en ruimte

Een natuurbegraafplaats met 10.000 graven klinkt dus als heel veel. Maar verspreid over 23ha en over een aantal jaar is dit minder ingrijpend dan het klinkt. We doen er 40 à 50 jaar over om iedereen te begraven. Om een beter beeld te geven van wat deze spreiding nu feitelijk inhoudt op een halve hectare, hebben we boomschijven (de enige grafmarkering die toegestaan is) virtueel in een voetbalveld (De Kuip) geplaatst.

Beoogde resultaat is natuurwinst

Natuurbegraven Nederland verricht op iedere ontwikkellocatie apart onderzoek met gerenommeerde partijen om de effecten op de natuur juist te laten resulteren in natuurwinst. Het realiseren en beheren van een natuurbegraafplaats is voor ons een uitgebreid en zorgvuldig proces. Van de keuze voor een locatie, tot het graven van een graf: bij alles staat de natuur voorop.

Partner van logo-natuurmonumenten

Lid van logo-natuurmonumenten